<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Ingen regulering av fisket i Lågen, foreløpig

Styret i Numedalslågen forvaltningslag har sammen med Fylkesmannen (FM), gjort en vurdering av behovet for å innskrenke fisket i Lågen inneværende sesong på bakgrunn av beregninger av størrelsen på gytebestanden. Disse beregningene viser at det ligger an til å bli nok gytefisk tilbake til fortsatt å kunne produsere maksimalt antall smolt i elva. Fylkesmannen og styret er derfor enige om at det derfor ikke innføres begrensninger i fisket foreløpig, men utviklingen videre utover sesongen vil holdes under oppsikt.

Verktøyet for denne vurderingen er gitt av Direktoratet for naturforvaltning. Det innebærer at man først skal utarbeide et såkalt gytebestandsmål for vassdraget. Dette er en beregning av antall hunnfisk som skal være tilbake i vassdraget etter endt fiskesesong for at produksjonskapasiteten av lakseunger skal utnyttes maksimalt. Midtsesongsevalueringen går videre ut på at det med utgangspunkt i fangstmengden t.o.m. uke 28, estimeres hvor mye fisk som vil bli tatt opp i løpet av sesongen. Disse beregningene viser at det i år ligger an til å bli fanget et sted mellom 7 og 12 tonn laks. Dette er forholdsvis lavt til Lågen å være. Andelen som blir fisket opp samt årets fordeling mellom hann- og hunnfisk, viser likevel at det blir nok hunnfisk tilbake slik at gytebestandsmålet nås. Videre skal det gjøres en vurdering av feilkilder i beregningene. Fiskeforholdene i juni i år var dårligere en normalt for perioden 2001-2008. Dette taler for at gytebestandsestmatet, beregnet med utgangspunkt i i fangstene pr uke 28 og fangstfordelingen over sesongen et gjennomsnittsår, er lavere enn det reelle tallet.

Årets sesong har vært preget av unormalt lite, klart og varmt vann. Det har gjort at fisken har vært vanskelig å fange. Spesielt i Åbyfossområdet i elvas nedre del har det vært tatt langt mindre laks enn normalt. I elva for øvrig har fangstmengden ligget noe under gjennomsnittet. Dette er for øvrig det samme bildet som preger de fleste elvene i Norge i år.

Årsaken til reduserte tilbakevandring synes å ligge i ugunstige forhold for laksen i havet. For dette må rikspolitikerne ta på seg en stor del av ansvaret som har tillat et overfiske av flere av laksens viktigste byttefisker. Beregninger fra Drammenselva viser at av 60 smålaks som kom tilbake i de beste årene, kommer nå kun tilbake en laks. Samtidig ser vi at fiskespisende fugl dør i stort omfang i fuglefjellene langs kysten. Dette ser ut til være prisen vi må betale for det stadig økende forbehovet i oppdrettsnæringen.

Sjøørreten som oppholder seg mer i Lågens nærområde, ser imidlertid ut til å trives bedre enn på lenge i vårt område. Det ligger an til å bli rekordhøy fangst av sjøørret i Lågen i år.

 

 

 

 

 

Relatert: