Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag til regulering av fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag - hovedregulering 2020-2021

Styret har behandlet innspill fra Numedalslågen forvaltningslag til regulering av fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag - hovedregulering 2020-2021 på møte den 19/3-20. Under følger utklipp fra møteprotokoll som vårt svar på forespørsel fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Etter som vi er organisert i henhold til forskrift om obligatorisk organisering av rettighetshavere i laksevassdrag, skal vårt innspill til fiskeregler veie tungt i forvaltingens arbeid med å vedta nye fiskeforskrift gjeldende fra 2021. Dette ivaretas ved at vi er gitt mulighet til å komme med innspill på et tidlig stadie. Vårt innspill skal da som hovedregel legges til grunn når Miljødirektoratet utarbeider høringsforslaget til ny forskrift. Vår frist for å komme med innspill er 20/3-20.

Vi har lagt til grunn føringene fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i brev av 27.02.2020 og veileder til utarbeiding av bestemmelser om fisket fra Miljødirektoratet: «Retningslinjer for regulering  av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021». I denne henvises til Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings «Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025» . Forvaltningsrådet for Numedalslågen er «Råd 1: Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden og det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen.»

Det er kommet inn signaler fra nedre del av Lågen at man ønsker tidligere fiskestart, f.eks. ved at fiskesesongen forskyves en uke fram. Styret vurderte at forutsigbarhet veier tyngst. Gjeldende fiskeregler har fått virke uforandret i over lengre tid og er nå godt innarbeidet. Dette har bidratt til ro, noe som er viktig for motivasjonen for å gjøre en god jobb blant alle aktører i vassdraget. Et forslag om endring av fiskeregler kan bidra til at gammel uro blusser opp.

 

Styret ønsker derfor at gjeldende fiskeregler videreføres inn i neste periode.