Fiskeregler og rapportering sesongen 2020

Det er i år verken endringer i opplegg for fangstrapportering eller fiskeregler. Vi minner om at det er obligatorisk å rapportere pukkelaks og regnbueørret i tillegg til laks og sjøørret.

Fangstrapportering

Fiskere skal rapportere fangst fortløpende til valdansvarlig. All fangst skal rapporteres på nett av valdansvarlig minimum en gang i uken.

Hvis det ikke er fanget fisk, rapporteres dette kun ved sesongslutt. Av hensyn til kontroll av kvotebestemmelsene i sportsfisket, må navn på fisker registreres. Vi minner om kravet til rapportering og med tilhørende sanksjoner (Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk). Ved mangelfull rapportering er vi pålagt å varsle miljømyndighetene. Disse skal da som hovedregel stoppe fisket på aktuell strekning både for inneværende og neste sesong. Videre kan rettighetshaver inndra fisketillatelse til fiskere som ikke rapporterer i henhold til kravet og nekte disse ytterligere fiske i hele vassdraget (forvaltningslaget varsles og videreformidler navnet).

Følgende data skal registreres for hver fisk:

  1. NAVN PÅ VALD,DAT, ART,VEKT, REDSKAP, NAVN PÅ FISKER, OM FISKEN ER GJENUTSATT (R) ELLER IKKE (C)

Rapporteringen skal foregå på nett:

Passord for pålogging er det samme som tidligere år. Påloggings-siden finner du her: http://laksebors.arctodus.no/backoffice#/login

Hvis passordene mangler, kontakter valdansvarlig oss for å få disse tilsendt. I nødsfall kan vi være behjelpelig med å legge inn fangstene på nett via:

  1. E-post til ingaaas@online.no
  2. Brev til: Numedalslågen forvaltningslag, Lågendalsveien 2307, 3282 Kvelde

Fiskeregler: