Midtsesongevaluering 2023 - fisket i Lågen utvides

Fangsttallene fram mot midtsesongevalueringen 12. juli viser at det har blitt fanget mer laks i 2023 enn i tilsvarende periode i 2022. Modellen for gytebestandsmåloppnåelse, utarbeidet av NINA (Norsk institutt for naturforskning) og VRL (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning), viser en gytemålsoppnåelse på 263% (dvs 163% mer enn målet) om man regner årets oppgang som normal. Selv hvis lakseoppgangen skulle regnes som tidlig forventes gytebestandsmålet nådd med god margin (63% mer enn målet). Forvaltningslagets styre vurderer det til at forutsetningene for utvidelse av fiskesesongen i henhold til forhåndsavtalt handlingsalternativ 4 regnes som oppfylt. Dette innebærer at fisket nedenfor Holmfoss avsluttes 15. august og ovenfor Holmfoss 31. august. Døgnkvotene i sportsfisket og årskvoten for flåter og mælkast oppheves, og kulturhistoriske fiskeinnretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo. Kulturhistoriske fisker avsluttes i uke 32.

De fleste vannmagasinene i Numedalslågen er så godt som fulle, noe som bidrar til å opprettholde en akseptabel vannføring. Værutsiktene ser ikke ut til å tilsi noen tørr og varm periode den første tiden. Forholdene skulle dermed ligge til rette for fortsatt tilstrekkelig tilførsel av friskt og ikke for varmt vann.

I 2022 var det flere kulturhistoriske fiskeinnretninger som ikke tok del i fisket, noe som gjorde at sportsfiskets fangststatistikk påvirket i større grad. Likevel var fangsttallene i 2022 høyere enn året før. I årets sesong er fordelingen mer som den pleier.

Villaksen er, som i fjor, rødlistet i flere norske vassdrag. Forvaltningslaget har i samråd med fagmiljøene imidlertid vurdert det til at dette i svært liten grad påvirker laksebestanden i Numedalslågen, og fangststatistikken hittil i år underbygger dette.

Forvaltningslagets styre har etter en helhetlig vurdering valgt å tillate utvidelse av fisket i henhold til forhåndsavtalte handlingsregler godkjent av Statsforvalteren, men vil følge situasjonen i Numedalslågen nøye utover i sesongen. Hvis en uventet negativ utvikling skulle oppstå vil styret gjøre nye vurderinger.

Det er fortsatt viktig at alle er oppmerksomme ved forekomster av sykdom. Ved fangst eller observasjoner av syk laks bes man ta kontakt med veterinærinstituttet (link). Ved eventuell gjenutsetting bes man ta hensyn til vanntemperatur og for øvrig følge gjeldende anbefalinger (link).

Under vises konklusjonen i modellen forvaltningslaget er pålagt å bruke ved midtsesongevaluering. Modellen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Ved 100% ansees gytebestandsmålet som nådd.

RESULTAT

Tidlig år

Normalt år

Seint år

Forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet

163%

263%

764%

Oppsummering av handlingsalternativ 4 (over 130% gytemåloppnåelse) som avtalt med Statsforvalteren:

  • En ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • For sportsfisket fra munningen og til Holmfoss blir dermed siste fiskedag 15. august, og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 31. august.
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves.
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kg.