Midtsesongevaluering 2020 - fisket i Lågen utvides

 

Handlingsalternativ 4 (200% gytemåloppnåelse) som avtalt med Fylkesmannen innføres:

  • To ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. september)
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 33 (siste fiskedag 13. august). Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo

 

Styret har nå gjennomført midtsesongevaluering for Numedalslågen. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Dette gjøres rent konkret ved at vi fyller inn fangstene i prognosemodellen utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), slik vi er pålagt av Miljødirektoratet. Modellen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig fangstfordeling gjennom sesongen de senere årene.

Modellen viser da en gytemåloppnåelse rett under kravet for innføring av handlingsalternativ 4, gitt en normal fordeling av oppgang (fangst) over sesongen. Under er vist konklusjonen i regnerarket.

RESULTAT

Tidlig år

Normalt år

Seint år

Forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet

           130

              195

         367


195 % gytemåloppnåelse sier oss at vi etter endt sesong vil ha omtrent dobbelt så mye gytefisk tilbake i elva som det som treng for å oppnå maksimal produksjon av lakseyngel. Hvis oppgangen viser seg å bli sein, viser beregningene at vi vil ha mellom 3 og 4 ganger så mye gytefisk tilbake i elva som det som trengs for å nå gytebestandsmålet.

I år er det grunn til å tro at fangsten over sesongen antakelig heller blir sein enn tidlig, p.g.a. at mye vann har vært begrensende for fangsten for de fleste fram til nå. Noen av flåtene fisker godt på høy vannstand. Fangstene her har vist hvor mye fisk det er på elva. De fleste flåtene har imidlertid ikke fått til å fiske noe særlig p.g.a. mye vann. Heller ikke de to teinene, Grinigipen eller Mælkaset har fått fisket. Også sportsfisket har vært vanskelig de siste ukene. Videre går ikke laksen opp Hoggtveita på den vannføringen vi har hatt den siste tiden. Dette har gjort særlig fisket i den øvre 1/3 av Lågen forholdsvis dårlig. SNO rapportere om gode fangster i sjøfisket de siste ukene. Alt dette sier oss at det nok er et bedre år enn fangstene så langt gir inntrykk av.