<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

 

   

Fiskeforskrifter for 2012

På styremøtet 19/7 var fastsettelse av fiskeforskrifter for 2012 en av sakene. Styret diskuterte prosess og kom så vidt også inn på innhold.

Bakgrunn:

Fylkesmannen har fått følgende føring fra DN: ”Fylkesmannen skal gjennomføre lokale prosesser i løpet av september 2011, og forslag til reguleringer skal sendes til DN innen 1. oktober.” Fylkesmannen vil få mer detaljerte føringer fra DN i løpet av august.

Forvaltningslaget har igjen fått følgende føring fra fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Vestfold:

”Vi gjorde denne jobben i fjor så jeg ser ikke for meg store endringer denne høsten, men dere har selvfølgelig mulighet til å foreslå endringer hvis dere ser forbedringspotensiale. Vi tar en prat om prossessen og eventuelle ønsker eller behov for endringer etter sommerferien.”

Det faglige grunnlaget reguleringene er NINAs gytebestandsmålberegning samt Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings vurdering av gytemåloppnåelse og beskatningsråd.

Prosess:

Styremedlemmene skal lodde stemningen blant rettighetshaverne rundt reguleringene. Neste møte blir med Fylkesmannen i slutten av august hvor vi kan samordne inntrykkene og hvor vi vil få mer info om de sentrale retningslinjene for reguleringen.

Innhold i reguleringene:

Det vil nå vedtas en felles fiskeforskrift for hele landet. Det betyr at innholdet i forskriften antakelig vil måtte være mindre detaljert enn i dag – i utgangspunktet kanskje bare fisketid. Øvrige reguleringer vil måtte vedtas på forvaltningslagets årsmøte som en privatrettslig bestemmelse.

Det ligger an til at vi må fastsette et reguleringsregime som representerer omtrent det samme beskatningstrykket som i dag. Det vi må vurdere, er i hvor stor grad beskatningen skal reguleres gjennom fisketid og evt hvor mye gjennom kvoter. Erfaringene med kvoter fra årets sesong, er at de skaper mye støy når oppgangen er god. Ulempen med kvoter er nemlig at de får størst effekt når det er mye fisk og når vi egentlig ikke hadde trengt dem. Videre er erfaringen at enten må alle typer fiske samtidig være kvotebelagt, eller ingen. Vi må også vurdere hvor mye vi skal regulere gjennom den offentlige forskriften i forhold til hvor mye vi skal legge opp til å regulere gjennom midtsesongsevalueringen.